Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark Wizard

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Greetings! I would like to move the BOOKMARK WIZARD off the menu bar. How can I do this?

Greetings! I would like to move the BOOKMARK WIZARD off the menu bar. How can I do this?

Giải pháp được chọn

You can right-click this import button and click "Remove from Toolbar" or use the customize page and drag it to the Customize palette.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

What do you mean by "bookmark wizard"? Can you post a screenshot?

more options

.........

Được chỉnh sửa bởi j.hill.981 vào

more options

Hopefully, someone can. I don't know what you mean by "import wizard" either.

more options

Giải pháp được chọn

You can right-click this import button and click "Remove from Toolbar" or use the customize page and drag it to the Customize palette.

more options

Here's a screenshot of the "Import bookmarks" tab and the mysterious window it opens,called IMPORT WIZARD

more options

Note that this is the same "Import Wizard" window that opens if you use "Import from Another Browser..." in the File menu and in "Import & Backup" in the Bookmarks Manager (Library).