Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Touchpad gestures (back, front) don't work in Flatpak Firefox

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have a laptop with Ubuntu 22.04. Firefox 307 from deb package works perfect. I wanted to give a try to Flatpak variant 306, which works well too, except two finger gestures back and front won't work. Scroll works. Any scheduled fix for that? Would be cool to move to flatpack completely.

I have a laptop with Ubuntu 22.04. Firefox 307 from deb package works perfect. I wanted to give a try to Flatpak variant 306, which works well too, except two finger gestures back and front won't work. Scroll works. Any scheduled fix for that? Would be cool to move to flatpack completely.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You should ask the Flatpak folks. https://discourse.flathub.org/categories

Hữu ích?

more options

You can possibly check the browser.gesture.* prefs on the about:config page.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can possibly check the browser.gesture.* prefs on the about:config page.

I did, the gestures set to Browser:BackOrBackDuplicate, ForwardOrForwardDuplicate

Hữu ích?

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.