Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update pop-up

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I am using v. 104.0.1 Every time I open the browser I get the pop-up notifying me that an update is available. I don't want to update at this time. I can and will update when I prefer to. How can I get this annoying pop-up to stop? Please don't make me go to Edge. Please.

Thank you.

I am using v. 104.0.1 '''Every time''' I open the browser I get the pop-up notifying me that an update is available. I don't want to update at this time. I can and will update when I prefer to. How can I get this annoying pop-up to stop? Please don't make me go to Edge. Please. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I think you got something on Addon blocking updates or your security software is blocking the updates.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.