Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update available drop-down in the upper right-hand corner how do I get rid of it

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

How do I get rid of the drop-down window in the upper right-hand corner that says update available

How do I get rid of the drop-down window in the upper right-hand corner that says update available

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.