Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Nightly

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiki

more options

Hello,

Can you please tell me how to downgrade Firefox Nightly to Firefox Stable Release channel on Linux Ubuntu. When I try to exchange the firefox versions in the snap store of Ubuntu I seem to loose my whole data stored in Firefox.

Thanks.

Best NR

Hello, Can you please tell me how to downgrade Firefox Nightly to Firefox Stable Release channel on Linux Ubuntu. When I try to exchange the firefox versions in the snap store of Ubuntu I seem to loose my whole data stored in Firefox. Thanks. Best NR

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey NR,

I believe you need to install the release version in that case. Also, to preserve the data, you may need to use Firefox Sync to synchronize your data accross devices and versions. See How do I set up Sync on my computer?

Hope that helps!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.