Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The confirmation for whether to open a link in its default container has disappeared - how can I turn it back on?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Pretend I have examplesite.com set to default to my "example sites" container.

If I opened a "personal sites" container tab and typed in examplesite.com, it would ask me if I want to open it in that container or the default container.

It no longer does this, but instead just changes it to the default container. I don't know if it is because of an update or something else. I've looking in the settings, but can't find anything about this.

I frequently open certain sites in multiple containers, but still the majority of the usage is in a single container, so I have them set to a default. Currently, however, I have no way to open these sites in anything but their default container. I am using Firefox Developer Edition 107.0b9 (64-bit), but I also see it in regular Firefox 106.0.3 (64-bit).

Hopefully there is a configuration that I can set somewhere! Thanks :)

Pretend I have examplesite.com set to default to my "example sites" container. If I opened a "personal sites" container tab and typed in examplesite.com, it would ask me if I want to open it in that container or the default container. It no longer does this, but instead just changes it to the default container. I don't know if it is because of an update or something else. I've looking in the settings, but can't find anything about this. I frequently open certain sites in multiple containers, but still the majority of the usage is in a single container, so I have them set to a default. Currently, however, I have no way to open these sites in anything but their default container. I am using Firefox Developer Edition 107.0b9 (64-bit), but I also see it in regular Firefox 106.0.3 (64-bit). Hopefully there is a configuration that I can set somewhere! Thanks :)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.