Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Snap launches 'open with' error boxes when user/firefox account clicked.

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Keith

more options

I am having an issue with Firefox snap on Lubuntu 22.10.

When I click on the Firefox account user image in the toolbar two error boxes open each time. I have attached an image of the error box.

Any ideas on where I could start with this?

I am having an issue with Firefox snap on Lubuntu 22.10. When I click on the Firefox account user image in the toolbar two error boxes open each time. I have attached an image of the error box. Any ideas on where I could start with this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Finally, think I have got to the bottom of this.

Looks like the solution (for me) is heading into 'settings' in Firefox. In the General tab, scroll down to the Applications. One entry is for fake-favicon-uri. That needed to be linked to;

/home/[USER]/.mozilla/firefox/[XXX].default-release/favicons.sqlite

The problem now seems to be solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Try posting your issue here. ---> https://forum.snapcraft.io/categories

Do you have the same issue with Firefox from Mozilla? Looks like a Distro / Snap issue.

Hữu ích?

more options

I uninstalled Snap package (snapd entirely) actually, then tried the Flatpak version. The issue happened again with the Flatpak. Clicking the user account launches multiples of that message. Sometime up to a dozen.

What I have done is followed the instructions here: How to Install Firefox as a .Deb on Ubuntu 22.04 (Not a Snap) and Firefox is working like it used to now.

Definitely a weird issue, have not seen before, and seems limited to Flatpak/Snap. Downloading the tar direct from Firebox works fine too. But it's a nightmare to integrate that into Lubuntu menu's.

Được chỉnh sửa bởi Keith vào

Hữu ích?

more options

[Accidentally duplicated previous post]

Được chỉnh sửa bởi Keith vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Finally, think I have got to the bottom of this.

Looks like the solution (for me) is heading into 'settings' in Firefox. In the General tab, scroll down to the Applications. One entry is for fake-favicon-uri. That needed to be linked to;

/home/[USER]/.mozilla/firefox/[XXX].default-release/favicons.sqlite

The problem now seems to be solved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.