Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

help!!!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

how to change language of firefox and i have windows xp and also how to update firefox to latest version.

how to change language of firefox and i have windows xp and also how to update firefox to latest version.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Sorry to say that Firefox 52.9.0 ESR was the last to support the ancient EOL Windows XP (and Vista) as Firefox 53.0 and later has required Windows 7 at minimum to run. The Chromium, Chrome and Opera web browsers dropped support of the old EOL WinXP and Vista back in April 2016 while Firefox 52.9.0esr was released back on June 26, 2018.