Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tracking protection

more options

Hi.

What is the difference if I choose tracking protection "Strict" or "Custom" with "All third-party cookies" blocked?

Hi. What is the difference if I choose tracking protection "Strict" or "Custom" with "All third-party cookies" blocked?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Standard and Strict modes apply "Total Cookie Protection", which accepts but isolates third party cookies. This substantially reduces the kinds of site breakage that occur when third party cookies are completely blocked, and still prevents cross-site tracking using those third party cookies because, to take Amazon as an example, the third party Amazon cookies for each site are set and stored separately and aren't easily connected.

More info: