Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox constantly downgrades itself to a previous version on MacOS

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Every couple of days, when I try to open Firefox, I get the "You've launched an older version of Firefox" error message, asking me to close Firefox or create a new profile. I have redownloaded and reinstalled Firefox countless times, and it just keeps happening. I've now tried disabling automatic updates to see if that fixes it, but is there any way to prevent this from happening? I am on macOS Monterey 12.6.1.

Every couple of days, when I try to open Firefox, I get the "You've launched an older version of Firefox" error message, asking me to close Firefox or create a new profile. I have redownloaded and reinstalled Firefox countless times, and it just keeps happening. I've now tried disabling automatic updates to see if that fixes it, but is there any way to prevent this from happening? I am on macOS Monterey 12.6.1.