Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your email sent by mistake

more options

Re your (partial email & apology) sent to me by mistake:

"Greetings, It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. You know what else was humbling? Sending out an email by mistake, full of out-of-context Sagan quotes being used as placeholder text (thank you, Sagan Ipsum)."

So I looked for the humor in it, but then remembered that since you "partner" with the cursed WEF, it's more likely an expression of a severe mental illness that characterizes all who "partner" with them, & thus only deranged types might find funny.

Re your (partial email & apology) sent to me by mistake: "Greetings, It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. You know what else was humbling? Sending out an email by mistake, full of out-of-context Sagan quotes being used as placeholder text (thank you, Sagan Ipsum)." So I looked for the humor in it, but then remembered that since you "partner" with the cursed WEF, it's more likely an expression of a severe mental illness that characterizes all who "partner" with them, & thus only deranged types might find funny.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

People make mistakes. They're only human after all.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.