Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default themes & tabs -- how do I get them back?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi davisagoetz

more options

Firefox displayed a pop-up box on 10/30/22 or 10/31/22 that I accidentally agreed to. The appearance of all my tabs and screens changed. I'm not interested in any other themes. Community support said to install "System" theme to get the default back, but it's not completely the same. For example, checkboxes on forms display as white checkmarks which are hard to see. In my email, the messages and replies display oddly and are hard to read as the contrast is poor. HOW DO I GET ALL MY DEFAULT BACK?

Firefox displayed a pop-up box on 10/30/22 or 10/31/22 that I accidentally agreed to. The appearance of all my tabs and screens changed. I'm not interested in any other themes. Community support said to install "System" theme to get the default back, but it's not completely the same. For example, checkboxes on forms display as white checkmarks which are hard to see. In my email, the messages and replies display oddly and are hard to read as the contrast is poor. HOW DO I GET ALL MY DEFAULT BACK?

Giải pháp được chọn

Thank you, JScher! The disable High Contrast fixed it! Bless you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Do you know which theme you were using? In Add-ons and Themes, select Themes in the left panel. Scroll down until you find one you like. If you don't like any of them, try the add-ons site. https://addons.mozilla.org/firefox/themes/

Hữu ích?

more options

No, that's the problem. I clicked on the pop up box without realizing what it was, and it changed my default. I've looked at the themes and don't like any of them. I just want the default back. It's not just about the colors and the tabs; it's affected how things display within websites and within emails -- content is in hard-to-read boxes.

Hữu ích?

more options

Is the "Light" theme closer to what you had before? Note that Firefox also has two additional settings that affect web pages:

(1) High Contrast

This article has the steps to disable High Contrast: Disable high contrast mode in Firefox

(2) Website appearance (Light, Dark, follow System, follow Theme)

This article has the steps to change among these options (try Light): Change website appearance settings in Firefox

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you, JScher! The disable High Contrast fixed it! Bless you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.