Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 106.0.3 crashes 5-6 times on launch on Windows 11

 • 2 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 9 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Savan Weylyn

more options

Firefox version: v106.0.3 OS: Windows 11 Pro 22H2 build 22623.875

I have 5 different profiles with different number of tabs and add-ons installed. 3 out of 5 crashes, 2 works. The problematic profiles crash 5-6 times on launch, regardless whether Firefox was started in "normal" mode or safe mode. I submitted all crash reports I found at about:crashes. Here are the IDs:

 • bp-f61336b8-fa04-40c7-9945-4853a0221031
 • bp-e10e9ad6-f782-481f-9875-b8e1c0221031
 • bp-07069ce4-d44a-4fd1-bc4a-d37c00221031
 • bp-d1bcd620-3644-464f-9a8e-472fc0221031
 • bp-5662b294-a3bf-45de-94a6-98e020221031
 • bp-dd388913-93ce-41ba-a43b-b74c00221031
 • bp-a6dab4aa-bffd-4e4a-8b77-219050221031
 • bp-5ad6b85d-9223-4ee0-8028-d28d90221031
 • bp-6eb9503b-08c6-47d9-86b6-c09f00221031

I see various DLLs related to a program called ExplorerPatcher in the reports. I've been using it for months and I've had no crashes with pre 106.x.x versions.

Firefox version: v106.0.3 OS: Windows 11 Pro 22H2 build 22623.875 I have 5 different profiles with different number of tabs and add-ons installed. 3 out of 5 crashes, 2 works. The problematic profiles crash 5-6 times on launch, regardless whether Firefox was started in "normal" mode or safe mode. I submitted all crash reports I found at about:crashes. Here are the IDs: * bp-f61336b8-fa04-40c7-9945-4853a0221031 * bp-e10e9ad6-f782-481f-9875-b8e1c0221031 * bp-07069ce4-d44a-4fd1-bc4a-d37c00221031 * bp-d1bcd620-3644-464f-9a8e-472fc0221031 * bp-5662b294-a3bf-45de-94a6-98e020221031 * bp-dd388913-93ce-41ba-a43b-b74c00221031 * bp-a6dab4aa-bffd-4e4a-8b77-219050221031 * bp-5ad6b85d-9223-4ee0-8028-d28d90221031 * bp-6eb9503b-08c6-47d9-86b6-c09f00221031 I see various DLLs related to a program called [https://github.com/valinet/ExplorerPatcher ExplorerPatcher] in the reports. I've been using it for months and I've had no crashes with pre 106.x.x versions.

Giải pháp được chọn

You may need a never version of ExplorerPatcher since the crash report shows 22000.708 and you are using a rather new Windows 11 build (22623), so you can check for updates.

I'm not seeing an ExplorerPatcher version for that Windows 11 build yet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You may need a never version of ExplorerPatcher since the crash report shows 22000.708 and you are using a rather new Windows 11 build (22623), so you can check for updates.

I'm not seeing an ExplorerPatcher version for that Windows 11 build yet.

more options

cor-el said

You may need a never version of ExplorerPatcher since the crash report shows 22000.708 and you are using a rather new Windows 11 build (22623), so you can check for updates. I'm not seeing an ExplorerPatcher version for that Windows 11 build yet.

That was the solution, thank you.