Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

private browsing window is a different color now

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sterrence

more options

After an update today, private browsing windows now are a different color than the other windows. I don't want them to be a different color. How do I change them back to the same as the other windows?

Also, how do I remove the extra text label next to the private mode icon, and just generally put things back to the way they used to look?

After an update today, private browsing windows now are a different color than the other windows. I don't want them to be a different color. How do I change them back to the same as the other windows? Also, how do I remove the extra text label next to the private mode icon, and just generally put things back to the way they used to look?

Được chỉnh sửa bởi Sterrence vào

Giải pháp được chọn

You can set browser.theme.dark-private-windows = false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue"to open about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can set browser.theme.dark-private-windows = false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue"to open about:config.

more options

Thanks, that gets it mostly back to normal for me.