Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where did all of my saved bookmarks go?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bethanydwarren

more options

Please help! With the latest firefox update all of my bookmarks (and I have hundreds) are now gone!! I went on online to find help and the help was confusing and I couldn't figure out how to reload my bookmarks from the backup. Please walk me through the process step by step, I really need all of my saved bookmarks that I save articles for research, etc. Thank you

Please help! With the latest firefox update all of my bookmarks (and I have hundreds) are now gone!! I went on online to find help and the help was confusing and I couldn't figure out how to reload my bookmarks from the backup. Please walk me through the process step by step, I really need all of my saved bookmarks that I save articles for research, etc. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Never mid, figured it out! (Wish I could delete this btw) :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.