Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Return the header to WHITE with BLACK LETTERING. PLEASE NO COLOR!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please return the header to the white background with black lettering. NO COLOR PLEASE! I don't want any changes to the setup or color or anything. Please return to original headers-----BLACK ON WHITE BACKGROUND. NO COLOR OTHER THAN BLACK ON WHITE1

Please return the header to the white background with black lettering. NO COLOR PLEASE! I don't want any changes to the setup or color or anything. Please return to original headers-----BLACK ON WHITE BACKGROUND. NO COLOR OTHER THAN BLACK ON WHITE1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is possible you selected one of the Colorways themes that are included in Firefox. You can find the built-in themes (light, dark, system) and further down the Colorways themes included in Firefox on the "Add-ons and Themes" page (Ctrl+Shift+A; Themes tab).