Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

robo Form Extension needs to be added to my firefox brower so Roboforms will work

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jim McCain

more options

I opened an account with roboforms yesterday to store my passwords. They say the extension I first installed is not working, tried to uninstall & reinstall but no longer have the link to do that.

thank you, I am new to all of this & find it a nightmare to deal with.

nancy

I opened an account with roboforms yesterday to store my passwords. They say the extension I first installed is not working, tried to uninstall & reinstall but no longer have the link to do that. thank you, I am new to all of this & find it a nightmare to deal with. nancy

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What the hell, I subscribed to a RoboForm Everywhere password extension and the steps to set this up is not close to being understandable. I think it is the fault of Firefox but maybe Windows or it could be the company that sells RoboForm. This should not be this difficult . The tutorial is so fast I can't even begin the first steps and the windows that are displayed on the tutorial I have never seen before. All that I have , in my hand is a receipt for the subscription that I payed for - that was easy.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.