Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable Firefox Private Browsing taskbar

more options

I really hate the new version of private window which separated from the main Firefox windows group. I'm using windows and I pinned a lot of application in my taskbar and I don't need new one. I already making habit to use private browsing for lot cases daily since years ago using same window group and this new taskbar entry ruin my productivity.

Is there a way to disable this behavior? stop wasting space on my taskbar.

I really hate the new version of private window which separated from the main Firefox windows group. I'm using windows and I pinned a lot of application in my taskbar and I don't need new one. I already making habit to use private browsing for lot cases daily since years ago using same window group and this new taskbar entry ruin my productivity. Is there a way to disable this behavior? stop wasting space on my taskbar.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the URL bar and switch browser.privateWindowSeparation.enabled to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the URL bar and switch browser.privateWindowSeparation.enabled to false.

more options

Thanks that did the trick! They should've include it in preference settings rather than in config registries.