Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print Preview just gets spinning wheel

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When trying to print in Firefox all I get in the print preview window is a spinning wheel. It is only doing this with Firefox. Printing works fine with Edge and Google Chrome. It just started doing this a couple of days ago. Restarting has no effect. Any ideas?

When trying to print in Firefox all I get in the print preview window is a spinning wheel. It is only doing this with Firefox. Printing works fine with Edge and Google Chrome. It just started doing this a couple of days ago. Restarting has no effect. Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try the same steps with Firefox in Safe Mode? I have no issue with preview. see screenshot