Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OMG What the F.. How do i get this hideous green off the browser and back to the normal one that existed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi marjorieadler

more options

I do not want the new color browser. I absolutely detest it. I want to go back to what it was, normal. How do I get this hideous green color off the top of the browser

I do not want the new color browser. I absolutely detest it. I want to go back to what it was, normal. How do I get this hideous green color off the top of the browser

Giải pháp được chọn

No need to reply. I actually figured it out. Back to normal.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

No need to reply. I actually figured it out. Back to normal.