Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New page display - to show Google search bar and recent web sites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I used to get a display in the middle of a "New Page" with Firefox - recent revisions have removed that and I only get a Google search bar at top of new page. Help is appreciated. What I am looking for is displayed in images from my Chrome browser - similar, but not like the way Firefox displayed it.

I used to get a display in the middle of a "New Page" with Firefox - recent revisions have removed that and I only get a Google search bar at top of new page. Help is appreciated. What I am looking for is displayed in images from my Chrome browser - similar, but not like the way Firefox displayed it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I believe what you are looking for is the 'home' page and "new tab" page. I have added links to support articles for those and also for data missing after updating which seems to be what has happened.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-your-new-tab-page https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.