Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Homepage Shortcut and Search Suggestion broken after new update

more options

My Home Page is broken, can not see shortcuts, can not add shortcuts, also search suggestion is not working.

My Home Page is broken, can not see shortcuts, can not add shortcuts, also search suggestion is not working.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

jscher2000 - Support Volunteer said

Hi, your Firefox indicated it is version 108, i.e., Firefox Nightly. Every now and then Nightly is hideously broken and you basically need to wait for the next build to resolve the issues. Hopefully that will work for you. I'm not sure anything in the following discussion would help in the meantime: https://www.reddit.com/r/firefox/comments/y7oztv/nightly_1080a1_oct_18_is_exceptionally_broken/

Ohh damn. I tried refreshing to fix it, it got fixed, but also my extensions and history got lost.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi

Are you using a copy of Firefox from the Microsoft store?

Hữu ích?

more options

Hi, your Firefox indicated it is version 108, i.e., Firefox Nightly. Every now and then Nightly is hideously broken and you basically need to wait for the next build to resolve the issues. Hopefully that will work for you. I'm not sure anything in the following discussion would help in the meantime:

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/y7oztv/nightly_1080a1_oct_18_is_exceptionally_broken/

Hữu ích?

more options

Paul said

Hi Are you using a copy of Firefox from the Microsoft store?

NO

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

jscher2000 - Support Volunteer said

Hi, your Firefox indicated it is version 108, i.e., Firefox Nightly. Every now and then Nightly is hideously broken and you basically need to wait for the next build to resolve the issues. Hopefully that will work for you. I'm not sure anything in the following discussion would help in the meantime: https://www.reddit.com/r/firefox/comments/y7oztv/nightly_1080a1_oct_18_is_exceptionally_broken/

Ohh damn. I tried refreshing to fix it, it got fixed, but also my extensions and history got lost.

Hữu ích?

more options

Refresh moves your profile folder to your Windows desktop inside a folder named Old Firefox Data. You can use that folder to recover data.

Either:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.