Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is running 30+ instances of apps in task mgr when I go to my email acct. it is taking up 30+% of memory, and 27% of cpu time--what is wrong here?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

tell me why this is happening and how you can fix it.

tell me why this is happening and how you can fix it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How many tabs have you opened as the System Details show 27 webIsolated processes ?

  • remoteTypes: {webIsolated: 27, extension: 1, privilegedabout: 1, prealloc: 2, gpu: 1, socket: 1}

You can check the about:memory and about:processes pages for info about all processes. See also the about:unloads page for info about the tabs.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.