Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sharing web page thru email

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I am really struggling with Firefox after many years of MS Edge & its forerunners. When there is not an envelope icon on a web page, how do I share to email?

I am really struggling with Firefox after many years of MS Edge & its forerunners. When there is not an envelope icon on a web page, how do I share to email?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

If you only want to send the link, use the menu on the menu bar File > Email link (alt+f > e).