Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox have a current issue regarding passing the AAGUID during webauthn for YubiKey 5 FIPS?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Pleas let me know if there is any on going issue regarding this as it seems that only Firefox is not able to pass the YubiKey 5 FIPS AAGUID during webauthn enrollment. In chrome this is working correctly.

Pleas let me know if there is any on going issue regarding this as it seems that only Firefox is not able to pass the YubiKey 5 FIPS AAGUID during webauthn enrollment. In chrome this is working correctly.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you check with the site to see if there was another authorization method that the software need to confirm when using a different browser? Usually web authorization it's checking for some security that doesn't match with the way they use authorization and if doesn't match their security check it might not let you use firefox for it.

Hữu ích?

more options

This does not apply to my questions @Dropa.

I just wanted confirmation that Firefox is passing the correct AAGUID for Yubikey 5 FIPS: "73bb0cd4-e502-49b8-9c6f-b59445bf720b" as per Yubico's documentation: https://support.yubico.com/hc/en-us/articles/360016648959-YubiKey-Hardware-FIDO2-AAGUIDs#:~:text=49b8%2D9c6f%2Db59445bf720b-,YubiKey%205%20FIPS%20Series,-85203421%2D48f9%2D4355 since the same Yubikey with the exact same flow is working correctly in Chrome.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.