Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trouble switching from "Always open in container" to using no container for a website

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I used to open Google-related stuff like Gmail or YouTube in the Personal container using the Firefox Multi-Account Containers extension. Recently, I've decided that I don't want to do it anymore. However, every time I try to load YouTube, it asks me "Open this site in your assigned Container?". Even when I say no and turn on the checkbox "Remember my decision", it still asks it every time.

Is there any way to fix this behavior?

Thank you!

I used to open Google-related stuff like Gmail or YouTube in the Personal container using the Firefox Multi-Account Containers extension. Recently, I've decided that I don't want to do it anymore. However, every time I try to load YouTube, it asks me "Open this site in your assigned Container?". Even when I say no and turn on the checkbox "Remember my decision", it still asks it every time. Is there any way to fix this behavior? Thank you!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.