Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox mac: moving tabs from titlebar under urlbar

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I ofter use titlebar to move windows around screen. With tabs over titlebar, firefox is the only application for which it is very very hard to do so. I would like tabs to not be on windows titlebar - I have plenty of space on screen, so there is no need for me to save space this way. I tried to google that, but failed hard =( Could anyone please help?

I ofter use titlebar to move windows around screen. With tabs over titlebar, firefox is the only application for which it is very very hard to do so. I would like tabs to not be on windows titlebar - I have plenty of space on screen, so there is no need for me to save space this way. I tried to google that, but failed hard =( Could anyone please help?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.