Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Certificate Exceptions are stored permanently without information to the user

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Dear support team,

at one of our own web pages the encryption certificate was outdated, so I get the message Warning: potential safety risk detected.

More information... => I select Advanced

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I select Accept Risk and continue


It's ok, that the certificate is accepted temporarily and the web page is loaded.

It's not ok, that a permanent Certificate Exception is added without any information to the user. I know, that in former versions it was possible to select, whether this exception shall be permanent or temporarily. Could you pls. add this selection?

I'm using Firefox 105.0.1, german version (I translated the messages above, so possibly the wording is a bit different in english)

Dear support team, at one of our own web pages the encryption certificate was outdated, so I get the message Warning: potential safety risk detected. More information... => I select Advanced Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER I select Accept Risk and continue It's ok, that the certificate is accepted temporarily and the web page is loaded. It's not ok, that a permanent Certificate Exception is added without any information to the user. I know, that in former versions it was possible to select, whether this exception shall be permanent or temporarily. Could you pls. add this selection? I'm using Firefox 105.0.1, german version (I translated the messages above, so possibly the wording is a bit different in english)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.