Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Preferences not respected

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I use Firefox on two Macs and have set a preference for opening search results in a new tab. While this preference shows as being ticked on that page, it is no longer respected on either device. I have tried may suggestions found online, but to no avail. It's very annoying when doing research. [The second device is a Macbook Pro from 2014.]

I use Firefox on two Macs and have set a preference for opening search results in a new tab. While this preference shows as being ticked on that page, it is no longer respected on either device. I have tried may suggestions found online, but to no avail. It's very annoying when doing research. [The second device is a Macbook Pro from 2014.]

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.