Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox freezes PC permanently at unpredictable times, forcing me to force-restart pc

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

This problem appears to have been around for years. However, I have never experienced it. I installed Firefox 105.0.1 (64-bit) on 2022-09-24 and since then I have been experiencing it. The PC freezes and the only solution is a reset. When I check the logs I find: Warnings like this: The Desktop Window Manager process has exited. (Process exit code: 0xe0464645, Restart count: 4, Primary display device ID: NVIDIA GeForce GTX 1080)

Errors like this: Faulting application name: dwm.exe, version: 10.0.19041.746, time stamp: 0x6be51595 Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.19041.1949, time stamp: 0xcb12e58e Exception code: 0xe0464645 Fault offset: 0x000000000010fb62 Faulting process ID: 0x3ec Faulting application start time: 0x01d8d750b416ff93 Faulting application path: C:\WINDOWS\system32\dwm.exe Faulting module path: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll Report ID: 4327992c-3041-41e6-b68a-127d0cf53bc8 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:

A couple of days ago I installed version 105.0 (64-bit) and the problem hasn't occurred yet.

So, I conclude the problem is with version 105.1.

This problem appears to have been around for years. However, I have never experienced it. I installed Firefox 105.0.1 (64-bit) on 2022-09-24 and since then I have been experiencing it. The PC freezes and the only solution is a reset. When I check the logs I find: Warnings like this: The Desktop Window Manager process has exited. (Process exit code: 0xe0464645, Restart count: 4, Primary display device ID: NVIDIA GeForce GTX 1080) Errors like this: Faulting application name: dwm.exe, version: 10.0.19041.746, time stamp: 0x6be51595 Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.19041.1949, time stamp: 0xcb12e58e Exception code: 0xe0464645 Fault offset: 0x000000000010fb62 Faulting process ID: 0x3ec Faulting application start time: 0x01d8d750b416ff93 Faulting application path: C:\WINDOWS\system32\dwm.exe Faulting module path: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll Report ID: 4327992c-3041-41e6-b68a-127d0cf53bc8 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: A couple of days ago I installed version 105.0 (64-bit) and the problem hasn't occurred yet. So, I conclude the problem is with version 105.1.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

My pc is not stuck, but Firefox is frequently for me in Windows only. A wee bit of a conspiracy, but I notice that Edge is running in the background every time Firefox gets stuck. I assume Edge is running automagically when Windows starts. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Run a test. Reboot, login, and kill the Edge process and see if you still have the same issue. I just killed edge and will see if makes a difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.