Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark Manager in Firefox Nightly 107.0a1 (2022-10-02) (64-bit) can't be maximized in Windows 7.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Bookmark Manager in Firefox Nightly 107.0a1 (2022-10-02) (64-bit) can't be maximized in Windows 7. When the bookmark manager is opened and I attempt to maximize it, only the upper left corner of the page is displayed. This is the same portion that is displayed prior to attempting to maximize the window, but the rest of the maximized window is grayed-out.

Restarting in safe mode does not solve the issue. It used to work correctly until a few days ago. Currently, the only way to resolve this issue is to restore to the last save point in Windows 7. This seems to be a bug introduced with one of the latest patches.

Bookmark Manager in Firefox Nightly 107.0a1 (2022-10-02) (64-bit) can't be maximized in Windows 7. When the bookmark manager is opened and I attempt to maximize it, only the upper left corner of the page is displayed. This is the same portion that is displayed prior to attempting to maximize the window, but the rest of the maximized window is grayed-out. Restarting in safe mode does not solve the issue. It used to work correctly until a few days ago. Currently, the only way to resolve this issue is to restore to the last save point in Windows 7. This seems to be a bug introduced with one of the latest patches.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Note the Nightly development channel is more for testers and developers in mind as it can get checkins and updates twice a day. This can sometimes lead to issues or such until finished, fixed or reverted.

You could install a bit earlier Nightly build from https://archive.mozilla.org/pub/firefox/nightly/2022/

If you want to be a Nightly channel tester then you could read the Builds threads in http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23 . I checked a number of threads and there was only one mention of Bookmark folder issue for a Linux user.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.