Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suggestion to developer in "Manage bookmarks" apply "Search Bookmarks" to folders

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello,

I use Firefox since 14 years and I have a lot of bookmarks and folders, so can you do something to filter the folders in the "Manage bookmarks/Library"? My idea is to apply the word that I enter in the "Search Bookmarks" to all folders, can you add this option?

Example if I have a folder with the name "Hello The World", I would like this folder appear in my research if I enter the word "Hello" in the "Search Bookmarks" (Of course I also want to see the bookmark as currently, but I also want to see the corresponding folder(s)).

Hello, I use Firefox since 14 years and I have a lot of bookmarks and folders, so can you do something to filter the folders in the "Manage bookmarks/Library"? My idea is to apply the word that I enter in the "Search Bookmarks" to all folders, can you add this option? Example if I have a folder with the name "Hello The World", I would like this folder appear in my research if I enter the word "Hello" in the "Search Bookmarks" (Of course I also want to see the bookmark as currently, but I also want to see the corresponding folder(s)).