Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't set primary password (aka master password)

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can't set primary password (aka master password). Created a new firefox account but get an error message whenever I try to set a primary password. (Newest version of Firefox installed) Thanks in advance!

Can't set primary password (aka master password). Created a new firefox account but get an error message whenever I try to set a primary password. (Newest version of Firefox installed) Thanks in advance!

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What error message do you get ?

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

I get-

"Password change failed"

Screenshot attached, thanks.

Hữu ích?

more options

Do you currently have the PP set ? Do you currently have logins stored in the Password Manager (about:logins)?

Can you change the PP in the Security Device Manager ?

  • Settings -> Privacy & Security -> Certificates -> Security Devices

Select "Software Security Device" in the left panel, you should then see "Change Password" in the right panel (you may have to zoom out the page).

Hữu ích?

more options

Thank you,

This is actually what I've been doing. Tried again, and am still getting the same error (attached)

Hữu ích?

more options

Normally either Login or Logout would be enabled, but in your case both are disabled. This could be a problem with key4.db.

You haven't answered whether you currently have logins stored in the Password Manager (about:logins page) as (re)moving both logins.json and key4.db would get your logins to get lost.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.