Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable Totale Cookies Protection after disabling it

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vedroturze

more options

Hello everyone, I was following a privacy guide and i changed the cookies settings in about:config . I set the value of network.cookie.cookieBehavior to 4, which according to this article means that total cookies protection is disabled. https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq

My questions are the following:

1- How do i enable total cookies protection after what i changed  ?


2-Which is better from a privacy point of view setting network.cookie.cookieBehavior to 4 or enabling total cookies protection?

Thank you all for taking the time to read my subject/questions .

Hello everyone, I was following a privacy guide and i changed the cookies settings in about:config . I set the value of network.cookie.cookieBehavior to 4, which according to this article means that total cookies protection is disabled. https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq My questions are the following: 1- How do i enable total cookies protection after what i changed ? 2-Which is better from a privacy point of view setting network.cookie.cookieBehavior to 4 or enabling total cookies protection? Thank you all for taking the time to read my subject/questions .

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Selecting "Cross-site tracking cookies, and isolate other cross-site cookies" sets network.cookie.cookieBehavior to '5' and enables Total Cookie Protection. Selecting "Cross-site tracking cookies" sets network.cookie.cookieBehavior to '4' and does not partition/isolate cross-site cookies, but still keeps Enhanced Tracking Protection enabled.

You can keep TCP enabled and possibly disable ETP via the slider in the padlock drop-down panel like described in the TCP FAQ in case of issues.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Selecting "Cross-site tracking cookies, and isolate other cross-site cookies" sets network.cookie.cookieBehavior to '5' and enables Total Cookie Protection. Selecting "Cross-site tracking cookies" sets network.cookie.cookieBehavior to '4' and does not partition/isolate cross-site cookies, but still keeps Enhanced Tracking Protection enabled. You can keep TCP enabled and possibly disable ETP via the slider in the padlock drop-down panel like described in the TCP FAQ in case of issues.

Hi cor-el, thank you for taking the time to reply.

Unfortunately, i can only find "Cross-site tracking cookies" option, which is selected. There is no "Cross-site tracking cookies, and isolate other cross-site cookies" option. And the network.cookie.cookieBehavior is set to 4 Please find attached the screenshots. PS: Firefox is up-to-date

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.