Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox version 105.0.1 fails to remove google search.

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I always use DuckDuckGo for my search engine, and remove all others. In FF version 105.0.1 the 'remove' button is disabled when Google is selected (see the screenshot). All prior versions of FF have allowed me to remove Google. This version 105.0.1 always shows 'Search with Google or enter address' in the address bar. Prior versions show 'Search with DuckDuckGo or enter address'. I have attached a screenshot of the two latest versions. I am running Debian 11.5, 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64 GNU/Linux.

I always use DuckDuckGo for my search engine, and remove all others. In FF version 105.0.1 the 'remove' button is disabled when Google is selected (see the screenshot). All prior versions of FF have allowed me to remove Google. This version 105.0.1 always shows 'Search with Google or enter address' in the address bar. Prior versions show 'Search with DuckDuckGo or enter address'. I have attached a screenshot of the two latest versions. I am running Debian 11.5, 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64 GNU/Linux.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi, the Remove button is disabled in that box for your currently selected default search engine (which is set higher up on that page, hidden in your screenshot by the About dialog). Try changing your default search engine first, and then you should be able to use the Remove button for Google.

Does that work on yours?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I should have specified that the default engine was changed. After trying to set the engine multiple times, I finally re-downloaded FF and reinstalled. FF is working as expected now. The only thing I can think of is a corrupted download, although I would expect a bad download to fail during installation.

Hữu ích?

more options

I wouldn't use about:config unless standard settings isn't working or something is wrong. Bad installs doesn't always stop or bulk during the installations. And the corrupted install could come from the Security software causing the Browser to glitch during install and never inform the user about the issue.

Hữu ích?

more options

Dropa said

I wouldn't use about:config unless standard settings isn't working or something is wrong.

Nobody mentioned about:config until you did.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.