Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screen Layout

more options

My File,Edit,History,Bookmarks,Tools & Help is showing on the top left side of my scrreen. Is it possible to move it to the right side. Thanks.

My File,Edit,History,Bookmarks,Tools & Help is showing on the top left side of my scrreen. Is it possible to move it to the right side. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm, interesting question. Firefox has some support for Right-to-Left languages where things are justified to the right side of the screen, but I don't know whether that applies to the menu bar, and anyway, if you ONLY want to change the menu bar, a global change probably would be aggravating.

Most likely you will need to delve into the community supported (i.e., not officially supported) world of modifying your Firefox user interface through style rules in a userChrome.css file. A good site to ask about that is this subreddit:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/

I also have a general website with more information, but I don't have anything about moving the menu bar to the right: https://www.userchrome.org/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.