Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password and recovery key issues

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I used my recovery key yesterday to create a new password as I couldn't remember the old one. After logging in, I tried to get a new recovery key but am asked for my password and it keep telling me it's incorrect. Why is this happening and how can I get it fixed?

I used my recovery key yesterday to create a new password as I couldn't remember the old one. After logging in, I tried to get a new recovery key but am asked for my password and it keep telling me it's incorrect. Why is this happening and how can I get it fixed?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.