Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upgrading Firefox on MacOS 10.11.8

more options

Hi I have a Mac system 10.11.8. I downloaded the upgrade for Firefox, deleting the older system. Can you send me a link to reinstall the older system? [Email removed for security & privacy reasons]

Hi I have a Mac system 10.11.8. I downloaded the upgrade for Firefox, deleting the older system. Can you send me a link to reinstall the older system? ''[Email removed for security & privacy reasons]''

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry about that, support ended for 10.11.x some time ago (Firefox Mac OS X 10.9, 10.10 and 10.11 users move to Extended Support Release).

You can download the last Extended Support Release of Firefox 78 from the following server. This address is for U.S. English. if you prefer a different language/locale, click the .. button at the top of the file list to return to the page with all the locale links, then click into the one you want.

https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/

For more general reference, see: How to download and install Firefox on Mac.

Please be careful when trashing any unwanted version NOT to remove your data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.