Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening a link

more options

A box appears when I click on a link asking ito open a separate window and other features. How do I disable these boxes?

A box appears when I click on a link asking ito open a separate window and other features. How do I disable these boxes?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, is this the same as the right-click context menu, or a different box?