Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the best free font to use on your website if you want it to look like an old book?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Serif fonts help with readability, and are therefore preferable in the body of a book. The “serif” is the decorative stroke that finishes each end of a letter (think Times Roman). Serif fonts are easier on the reader’s eye than sans-serif fonts; the stroke leads the reader’s eye from one letter to the next.

[Edited out link to Fonts site - no advertising please]

Serif fonts help with readability, and are therefore preferable in the body of a book. The “serif” is the decorative stroke that finishes each end of a letter (think Times Roman). Serif fonts are easier on the reader’s eye than sans-serif fonts; the stroke leads the reader’s eye from one letter to the next. ''[Edited out link to Fonts site - no advertising please]''

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Fonts are based on what the sites uses and if you use any userChrome.css settings. Beyond that Firefox end user help forum doesn't give advise which fonts to us or choose. AFAIK Firefox probably has it's own default and maybe some to choose but if a site uses different fonts you may or may not be able to change that.

Hữu ích?

more options

Some prefer sans-serif fonts and others serif fonts. On a forum like this forum I prefer a mono-space font for posted questions and replies for readability and I use DejaVu Sans Mono via userContent.css. Others may prefer a spacial dyslectic font for easy reading, so you can't please everybody.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.