Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the best free font to use on your website if you want it to look like an old book?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Serif fonts help with readability, and are therefore preferable in the body of a book. The “serif” is the decorative stroke that finishes each end of a letter (think Times Roman). Serif fonts are easier on the reader’s eye than sans-serif fonts; the stroke leads the reader’s eye from one letter to the next.

[Edited out link to Fonts site - no advertising please]

Serif fonts help with readability, and are therefore preferable in the body of a book. The “serif” is the decorative stroke that finishes each end of a letter (think Times Roman). Serif fonts are easier on the reader’s eye than sans-serif fonts; the stroke leads the reader’s eye from one letter to the next. ''[Edited out link to Fonts site - no advertising please]''

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some prefer sans-serif fonts and others serif fonts. On a forum like this forum I prefer a mono-space font for posted questions and replies for readability and I use DejaVu Sans Mono via userContent.css. Others may prefer a spacial dyslectic font for easy reading, so you can't please everybody.