Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where are the extension button locations stored?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tln3

more options

I'm wondering where the buttons for extensions/add-ons have their locations stored? I.e. I might have a tab-renamer extension button on one row, and firefox relay, privacy mode, and adblocker on another row. Obviously what row and what positions in the row the buttons occupy(relative index perhaps) are stored, but where?

I'm wondering where the buttons for extensions/add-ons have their locations stored? I.e. I might have a tab-renamer extension button on one row, and firefox relay, privacy mode, and adblocker on another row. Obviously what row and what positions in the row the buttons occupy(relative index perhaps) are stored, but where?

Giải pháp được chọn

Normally the toolbar customization is stored in the browser.uiCustomization.state pref that you can inspect on the about:config page.

This pref stores its data in JSON format, so you can possibly save this data in a file and open this file in a tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Normally the toolbar customization is stored in the browser.uiCustomization.state pref that you can inspect on the about:config page.

This pref stores its data in JSON format, so you can possibly save this data in a file and open this file in a tab.

Hữu ích?

more options

Thank you very much!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.