Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox shows gibberish text on certain pages

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ericb.mueller

more options

After I updated my ff browser to the current version, certain websites have had their text all messed up. I first tried restarting the browser and then my computer. Next I tried to purge all cookies. I then tried to remove all add-ons and then purged cookies again, but the issue still persisted.

Firefox version: 105.0.1 (64bit)

OS: Mac Big Sur 11.6

Any ideas on why this is happening or how to fix?

After I updated my ff browser to the current version, certain websites have had their text all messed up. I first tried restarting the browser and then my computer. Next I tried to purge all cookies. I then tried to remove all add-ons and then purged cookies again, but the issue still persisted. Firefox version: 105.0.1 (64bit) OS: Mac Big Sur 11.6 Any ideas on why this is happening or how to fix?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can check in Font Book for font issues like corrupted and duplicate fonts.

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

more options

Deleting the Font Book duplicates fixed this, thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.