Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firewall protection

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am not able to log into the Centralized Automotive Reservation System and keep getting a message that it is an insecure connection when I have been able to log in in the past.

I am not able to log into the Centralized Automotive Reservation System and keep getting a message that it is an insecure connection when I have been able to log in in the past.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, are you getting a full-page error, or do you mean that on the login form, Firefox drops down a little insecure connection warning when you click in the user name or password box?

Often the full page error will have a code similar to SEC_ERROR_SOMETHING which provides more specific information about the problem. Could you look for that and copy/paste it into a reply to this thread (https://support.mozilla.org/questions/1391037). Sometimes you need to click an Advanced button to access the code.

And as a sneak preview, this article has information about many of the codes: How to troubleshoot security error codes on secure websites.

Hữu ích?

more options

Can you attach a screenshot?

Are you using a proxy or VPN?

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.