Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you disable the Mozilla "advertisements" that appear on startup via configuration?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I designed a "kiosk" for work, that opens multiple tabs automatically and rotates through them. Sometimes the browser will automatically open a tab that goes to mozilla.org, which is frustrating, since it messes with the automatic rotation that I've designed for the kiosk. For example, the latest one opens to "The Tech Talk" article. As much as I don't mind those opening on my personal machine, how can I disable them for this machine? I can't use command line arguments, it has to be done through configuration / extension. I've already disabled all of the session restoring features, among a few other things, that way it can be as simple as possible, without involving human interaction at all. The machine doesn't even have a mouse or keyboard, as we remote into it to work on it.

Firefox 105.0.1 64-Bits. MacOS 12.4

I designed a "kiosk" for work, that opens multiple tabs automatically and rotates through them. Sometimes the browser will automatically open a tab that goes to mozilla.org, which is frustrating, since it messes with the automatic rotation that I've designed for the kiosk. For example, the latest one opens to "The Tech Talk" article. As much as I don't mind those opening on my personal machine, how can I disable them for this machine? I can't use command line arguments, it has to be done through configuration / extension. I've already disabled all of the session restoring features, among a few other things, that way it can be as simple as possible, without involving human interaction at all. The machine doesn't even have a mouse or keyboard, as we remote into it to work on it. Firefox 105.0.1 64-Bits. MacOS 12.4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.