Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unwanted Mozilla ads

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Ever since I downloaded Firefox I am getting bombarded for ads from Mozilla. They interrupt the podcasts that I listen to. I can’t click thru the. Mozilla ad.

Ever since I downloaded Firefox I am getting bombarded for ads from Mozilla. They interrupt the podcasts that I listen to. I can’t click thru the. Mozilla ad.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Mozilla doesn't sends ads. That most likely coming the site your doing podcasts at.

Hữu ích?

more options

Is this problem on your iPhone, or on a desktop/laptop computer?

Are the messages notifications from websites -- what are they about?

Hữu ích?

more options

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

davidboccheciamp1961 said

Ever since I downloaded Firefox I am getting bombarded for ads from Mozilla. They interrupt the podcasts that I listen to. I can’t click thru the. Mozilla ad.

Is it anything like this? https://support.mozilla.org/en-US/kb/rate-your-firefox-experience-heartbeat

Otherwise just stating Mozilla Ad is rather vague on what you are seeing.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.