Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wont work

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i need help

i need help

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

joseph.moore said

i need help

Hữu ích?

more options

Hi

How can we help you with Firefox? What seems to be the problem?

Hữu ích?

more options

You appear to be posting with a Chromebook (CrOS) user agent

  • Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14989.107.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Do you have a problem with Firefox on that device ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.