Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google search in Firefox is SLOWWWWWWWWWWW.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

A few weeks ago I refreshed Firefox because I was having issues with a game I play that uses WebGL and that fixed THAT issue. I had tried everything before I did that, but nothing worked.

Every other website I go to works great for me - loads fast, etc., but when I do a google search, I often have to fresh the page several times. I don't understand why it is that just ONE site is slow. I end up opening Chrome when I want to do a search which is kind of a pain.

Is there anyone else with this issue? What can I do?? I hate the thought of switching search engines.

Thanks for any help.

A few weeks ago I refreshed Firefox because I was having issues with a game I play that uses WebGL and that fixed THAT issue. I had tried everything before I did that, but nothing worked. Every other website I go to works great for me - loads fast, etc., but when I do a google search, I often have to fresh the page several times. I don't understand why it is that just ONE site is slow. I end up opening Chrome when I want to do a search which is kind of a pain. Is there anyone else with this issue? What can I do?? I hate the thought of switching search engines. Thanks for any help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.