Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

105.0.1 (64-bit)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have installed every update that you have provided, and allowed the install at my discretion. Question; why is it I have no problems at all in any way until I allowed these updated to install. I have never had so many times when the screen stall's, even had to restart the PC with the reset button. Your updates are getting worse and worse :( When I last installed Firefox, I had limited and or no problems with this program, and yet you claim every time you update that you are fixing bugs, glitches, and a whole load of other stuff, but I never had any of these thing's happen until you started updating :( Can you please stop messing with a program that works properly, but putting it back too a version that works without constant problems :(

I have installed every update that you have provided, and allowed the install at my discretion. Question; why is it I have no problems at all in any way until I allowed these updated to install. I have never had so many times when the screen stall's, even had to restart the PC with the reset button. Your updates are getting worse and worse :( When I last installed Firefox, I had limited and or no problems with this program, and yet you claim every time you update that you are fixing bugs, glitches, and a whole load of other stuff, but I never had any of these thing's happen until you started updating :( Can you please stop messing with a program that works properly, but putting it back too a version that works without constant problems :(

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is there an issue you need help with or are you just venting?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.