Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I put the new tab button in the same position that chrome would have?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My muscle memory has me constantly clicking just slightly to the right of where the furthest right tab is. It feels weird stretching alllll the way right or alll the way left. I've tried both spots and it just feels unatural to me. Obvioulsy I'll get used to it after a while its just I'd like it to be back to where I'm used to it being.

My muscle memory has me constantly clicking just slightly to the right of where the furthest right tab is. It feels weird stretching alllll the way right or alll the way left. I've tried both spots and it just feels unatural to me. Obvioulsy I'll get used to it after a while its just I'd like it to be back to where I'm used to it being.

Giải pháp được chọn

Yes, you can move it. Go to menu -> More tools -> Customize toolbar and place it on the right side of the tab bar, then confirm it with Done. It should stick to the last tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, you can move it. Go to menu -> More tools -> Customize toolbar and place it on the right side of the tab bar, then confirm it with Done. It should stick to the last tab.

Hữu ích?

more options

I've tried that but it doesn't seem to work :( it'll stay very far right. Maybe I'm not putting my mouse percise enough? Any guide I can look at to do that?

edit: spent like 2-3 minutes of doing it again and again and again. some how got it to work. appologies for any rudeness.

Được chỉnh sửa bởi xledgendsx vào

Hữu ích?

more options

Note that you do not need to click the '+' to open a new tab, if there is empty space then you can double-click (or middle-click with the mouse wheel) in empty space to open a new tab.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.