Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I try to log onto Https.match.com, I get this error message

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.match.com. SSL received an unexpected Server Key Exchange handshake message.

Error code: SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Can anybody tell me how to fix this error message, so I can get to match.com?

When I try to log onto Https.match.com, I get this error message Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.match.com. SSL received an unexpected Server Key Exchange handshake message. Error code: SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. Learn more… Can anybody tell me how to fix this error message, so I can get to match.com?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Interesting... I just booted to Win7, haven't used it for sometime, but I was getting ssl errors going to anything google related. Had to clear cache and restart Firefox to fix the error.

What steps have you tried to fix the issue?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.